UBND TỈNH SÓC TRĂNG                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                         

QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH SÓC TRĂNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 65/QĐ-VHTTDL ngày 14  tháng 3 năm 2012 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng)

Chương I
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí và chức năng.
1- Vị trí:
- Trung tâm Văn hóa tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng.
- Trung tâm Văn hóa tỉnh có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở, kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.
2- Chức năng:
- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, bồi dưỡng năng khiếu nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó.
2. nghiên cứu, thể nghiệm mẫu hình nghiệp vụ văn hóa; phổ biến, hướng dẫn vận dụng các mẫu hình và phương pháp công tác tiên tiến trong hoạt động nghiệp vụ văn hoá; biên tập và phát hành các tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ cho hệ thống thiết chế văn hóa trong toàn tỉnh.
3. Hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá chất lượng hoạt động chuyên môn nghiệp vụ đối với hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; liên kết, phối hợp với thiết chế văn hóa của các ngành và đoàn thể quần chúng trong thực hiện nghiệp vụ.
4. Xây dựng, hướng dẫn, duy trì hoạt động của Đội tuyên truyền lưu động, Đội chiếu phim lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng, nhóm sở thích - câu lạc bộ và các hình thức hoạt động văn hóa, dịch vụ tại chỗ hoặc lưu động, để trực tiếp tuyên truyền đến quần chúng ở cơ sở, nhằm định hướng và nâng cao trình độ cảm thụ Văn hóa nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của quần chúng nhân dân.
5. Khai thác, sưu tầm, phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, chú ý phong trào đờn ca tài tử, câu lạc bộ sân khấu cải lương, để tập hợp lực lượng tài tử đờn, tài tử ca, các anh chị em văn nghệ sĩ (chủ yếu là lực lượng Đoàn nghệ thuật cải lương Chuông Vàng, cùng lớp trẻ yêu thích và có năng khiếu nghệ thuật cải lương), để xây dựng chương trình, trích đoạn cải lương, kịch… phục vụ nhân dân, trên cơ sở đó góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc; tổ chức các cuộc thi sáng tác, liên hoan, hội diễn nghệ thuật quần chúng, hội thi tuyên truyền lưu động, triển lãm, lễ hội truyền thông và hiện đại.
6. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức của Trung tâm Văn hóa và các đơn vị văn hóa cơ sở, các hạt nhân phong trào văn hóa, nghệ thuật quần chúng; mở các lớp năng khiếu về văn hóa nghệ thuật.
7. Tổ chức khảo sát, tham quan trao đổi nghiệp vụ, giao lưu văn hóa với các tỉnh, thành phố trong toàn quốc. Trên cơ sở đó, học tập những mô hình hay, cách làm tốt để phát triển sự nghiệp văn hóa của tỉnh nhà.
8. Liên kết với các cơ quan, đoàn thể, cá nhân để tổ chức các dịch vụ văn hóa nghệ thuật, chiếu phim phục vụ, triển lãm, quảng cáo, du lịch, hội chợ, vui chơi giải trí theo quy định của pháp luật. 
9. Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất của Trung tâm Văn hóa theo quy định của pháp luật.
10. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Văn hóa.

Chương II
CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Cơ cấu tổ chức.
1.    Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc.
a. Giám đốc:
Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm văn hóa, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trước pháp luật về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị và toàn bộ hoạt động của Trung tâm văn hóa.
b. Phó Giám đốc:
Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc uỷ quyền điều hành các hoạt động của Trung tâm Văn hóa.
c. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Các Phòng chức năng:
a- Phòng Hành chính - Tổng hợp: (13 nhân sự)
- Thực hiện những nhiệm vụ về hành chính, tổ chức Cán bộ, quản trị, kế hoạch tài vụ, tổng hợp, dịch vụ.
- Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc sắp xếp tổ chức, bộ máy cũng như công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Đồng thời, trực tiếp quản lý Viên chức.
- Thực hiện công tác hành chính - quản trị, văn thư lưu trữ - quản lý cung ứng vật tư, trang thiết bị cho hoạt động Trung tâm văn hóa, xây dựng kế hoạch tài chính kế toán; thực hiện công tác thống kê, báo cáo và các hoạt động nội bộ của đơn vị.
- Khai thác, tổ chức các dịch vụ theo chức năng, nhiệm vụ trên cơ sở phát huy hiệu quả cơ sở vật chất. Đồng thời, kết hợp với các phòng nghiệp vụ và Đội tuyên truyền lưu động, xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa theo hướng ngắn hạn và dài hạn.
b- Phòng Nghệ thuật Quần chúng: (08 nhân sự)
- Thực hiện những nhiệm vụ về văn hóa, văn nghệ quần chúng, phương pháp công tác Câu lạc bộ; tổ chức các loại hình văn hóa nghệ thuật, phối hợp thực hiện các dịch vụ văn hóa và biểu diễn nghệ thuật.
- Nghiên cứu nhu cầu và tổ chức các hoạt động hội thi, hội diễn, liên hoan Văn nghệ quần chúng, lễ hội truyền thống và hiện đại, xây dựng các đội nghệ thuật quần chúng, các loại hình sinh hoạt Câu lạc bộ, nhóm sở thích, các lớp năng khiếu về văn hoá nghệ thuật.
- Biên soạn các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hoạt động phong trào Văn nghệ quần chúng ở cơ sở.
- Bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về phương pháp công tác văn hóa, văn nghệ cho hệ thống Trung tâm văn hóa - Nhà văn hóa trong toàn tỉnh.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức giao lưu và học tập kinh nghiệm các tỉnh trong cả nước; Dàn dựng các chương trình tham dự hội thi, hội diễn, liên hoan khu vực và toàn quốc.
c- Phòng Tuyên truyền Cổ động, Triển lãm: (07 nhân sự)
- Thực hiện nhiệm vụ về công tác tuyên truyền cổ động trực quan, triển lãm, quảng cáo; thực hiện việc vận động, liên kết, phối hợp với lực lượng xã hội tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn; các sự kiện chính trị - xã hội, văn hóa, thể thao và du lịch.
- Tổ chức các hoạt động tại chỗ và lưu động về thông tin, tuyên truyền, cổ động, triển lãm, quảng cáo.
- Biên soạn, in ấn tài liệu thông tin, tuyên truyền, tập san thông tin nghiệp vụ.
- Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về tuyên truyền, cổ động… thực hiện các dịch vụ công ích về tuyên truyền, cổ động.
d- Phòng Phát hành phim và Chiếu bóng: (07 nhân sự)
- Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh dịch vụ phim ảnh, băng - đĩa hình đi đôi với công tác quản lý bản quyền. Ký kết hợp đồng với các cơ sở sản xuất, các đơn vị xuất nhập khẩu phim, băng, đĩa hình, nhằm cung cấp cho các cơ sở kinh doanh trong phạm vi toàn tỉnh, góp phần lập lại trật tự kỷ cương trên lĩnh vực này.
- Tổ chức tuần phim, đợt phim phục vụ nhân các ngày lễ lớn của Đảng và dân tộc, cũng như các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Chú ý khi Trung tâm văn hóa đưa vào quản lý, sử dụng thì thực hiện chiếu phim doanh thu. Đẩy mạnh công tác chiếu phim lưu động vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ thông tin và giải trí cho quần chúng nhân dân. 
- Thực hiện nhiệm vụ lồng tiếng Khmer để đáp ứng nhu cầu nắm thông tin và giải trí cho giới chức sắc và đồng bào Khmer trong tỉnh. Trên cơ sở đó, phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, ra sức thi đua yêu nước để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là củng cố lòng tin tuyệt đối của đồng bào Khmer vào sự nghiệp đổi mới của Đảng và nhà nước ta.
e- Đội Tuyên truyền lưu động: (21 nhân sự)
- Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các loại hình tuyên truyền lưu động trên địa bàn, theo định mức hàng năm hoặc phục vụ các nhiệm vụ tuyên truyền chính trị đột xuất, cấp bách, các phong trào, cuộc vận động lớn ở địa phương.
- Phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội mà Đảng và Nhà nước đề ra. Bên cạnh truyền bá các tin tức trong nước và Thế Giới.
- Tích cực cổ vũ, biểu dương các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới làm ăn năng động, mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội, góp phần mở rộng tính dân chủ, tính công khai trong đời sống xã hội.
- Kịp thời đấu tranh một cách có hiệu quả các luận điệu xuyên tạc, các hình thức chiến tranh tâm lý của các thế lực thù địch, nhất là thủ đoạn “diễn biến hòa bình”. Đồng thời, phê phán những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội.
- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng làm công tác thông tin đại chúng, công tác văn hóa, công tác đoàn thể… để tổ chức thông tin vào các đối tượng ở cơ sở, làm cộng tác viên cho các lực lượng hoạt động thông tin khác trong tỉnh và toàn quốc.
- Hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng công tác thông tin ở cơ sở, phối hợp với Trung tâm văn hóa, Nhà văn hóa từ huyện đến cơ sở để tổ chức hoạt động thông tin, văn hóa, văn nghệ phục vụ các chủ điểm tuyên truyền, giải trí lành mạnh, bổ ích cho nhân dân.
- Trên tinh thần giữ gìn và phát huy vốn văn hóa nghệ thuật dân tộc; Đội tuyên truyền lưu động sẽ thực hiện chức năng của loại hình sân khấu cải lương và đờn ca tài tử, nhằm tập hợp lưc lượng tài tử đờn, tài tử ca (nồng cốt là anh chị em nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật cải lương Chuông Vàng trước đây), dưới hình thức Câu lạc bộ, để duy trì hoạt động sân khấu thông qua các hình thức biểu diễn như: kịch, chập và trích đoạn cải lương, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của quần chúng nhân dân. Đồng thời, góp phần giữ gìn nghệ thuật đặc sắc của sân khấu cải lương trong trước mắt cũng như lâu dài. 
Điều 4. Biên chế
1. Biên chế nhân sự của Trung tâm Văn hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quyết định theo mức biên chế sự nghiệp chuyên ngành của tỉnh và theo quy định của pháp luật.
2. Căn cứ nhiệm vụ và nhu cầu công việc cụ thể của đơn vị. Giám đốc Trung tâm Văn hóa được ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Cơ sở vật chất
Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh Sóc Trăng cần đảm bảo có những yêu cầu về cơ sở vật chất như sau: 
1. Trụ sở làm việc;
2. Hội trường đa năng (600 ghế);
3. Địa điểm tổ chức các loại hình nghiệp vụ nghệ thuật quần chúng, tuyên truyền, cổ động, triển lãm;
4. Địa điểm sinh hoạt câu lạc bộ, học tập nghiệp vụ và bồi dưỡng của các lớp năng khiếu;
5. Khu dịch vụ, vui chơi giải trí, rèn luyện thể chất;
6. Khu cây xanh, vườn hoa, cây cảnh;
7. Phương tiện chuyên dùng: Các thiết bị âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ, phương tiện thể hiện nghệ thuật; thiết bị nghe nhìn; thiết bị nối mạng thông tin điện tử, phương tiện thực hiện triển lãm, cổ động trực quan; phương tiện hướng dẫn học tập chuyên môn nghiệp vụ; rèn luyện thể chất; vui chơi giải trí; phương tiện tuyên truyền lưu động gồm: Xe sân khấu, xe tuyên truyền cổ động, xe chở diễn viên, tàu thuyền, xe máy và các phương tiện khác.
Điều 6. Kinh phí họat động.
1. Kinh phí hoạt động của Trung tâm Văn hóa tỉnh từ các nguồn sau:
a. Kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp đảm bảo hoạt động thường xuyên; thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; đào tạo bồi dưỡng Cán bộ, Viên chức; chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện nhiệm vụ đột xuất; kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện chính sách tăng giảm biên chế theo quy định của nhà nước; (kinh phí được giao của Trung tâm văn hóa tỉnh theo quy định của pháp luật về đơn vị sự nghiệp công lập do UBND tỉnh cấp từ ngân sách địa phương hàng năm).
b. Các nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp: Thu phí, lệ phí; hoạt động dịch vụ, thu lãi từ hoạt động liên doanh, liên kết.
c. Các nguồn thu từ tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 
nước; nguồn thu từ vay tín dụng; vốn liên doanh, liên kết và các nguồn thu hợp pháp khác.
2.    Nội dung chi:
a.    Chi đảm bảo hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ;
b.    B. Chi phục vụ các hoạt động dịch vụ, liên doanh, liên kết;
c. Chi đảm bảo thực hiện phát triển sự nghiệp, góp phần nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị theo quy định của pháp luật và Quy chế chi tiêu nội bộ.
3. Cơ chế tài chính:
Trung tâm Văn hóa tỉnh thực hiện cơ chế tài chính đối với sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật và sự hướng dẫn của cơ quan tài chính chuyên ngành.

Chương III
QUAN HỆ CÔNG TÁC


Điều 7.  Quan hệ công tác
1. Trung tâm văn hóa tỉnh chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Trung tâm văn hóa tỉnh chịu sự quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp chuyên ngành của Cục văn hóa cơ sở - Cục Điện ảnh - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
3. Trung tâm văn hóa tỉnh hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp công tác chuyên ngành và phối hợp tổ chức hoạt động với Trung tâm văn hóa - Thể thao cấp huyện, Thành phố và cơ sở.
4. Trung tâm văn hóa tỉnh liên kết, phối hợp tổ chức hoạt động giúp đỡ, hướng dẫn chuyên môn, phương pháp công tác với thiết chế văn hóa của các ngành, các tổ chức kinh tế - xã hội, đơn vị sự nghiệp văn hóa và đoàn thể quần chúng ở địa phương.
5. Các đoàn thể, tổ chức xã hội nằm trong Trung tâm văn hóa tỉnh, thực hiện theo quy định của pháp luật và điều lệ của các đoàn thể, tổ chức xã hội đó.


Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Căn cứ Quy chế này, Trung tâm Văn hóa tỉnh Sóc Trăng có trách nhiệm cụ thể hóa thành chương trình hoạt động của Trung tâm, tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, ban hành nội quy, quy chế làm việc của các phòng, bộ phận và các quy định phục vụ công tác điều hành, bảo đảm thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, yêu cầu các đơn vị trực thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh đề xuất, để đơn vị có sự điều chỉnh cho phù hợp.

                                                                                                                        GIÁM ĐỐC

                                 

                                     (ĐÃ KÝ)
                                  

                                     NGUYỄN TÁNH

 

Trang thông tin điện tử tổng hợp - Trung tâm Văn hóa tỉnh Sóc Trăng
Giấy phép số /GP Sở TTTT ngày /06/2017
Trưởng ban biên tập: Ths Lâm Hoàng Viên - GĐ Trung tâm Văn hóa
Địa chỉ: 93/15 Trương Công Định, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại : 0299.3821714 - 0299.3826768 Fax: 0299.3820308
 
Tổng lượt truy cập